EĞİTİMLERİMİZ

Belediye Başkanlığı Üst Kademe Yönetici Grup İçin

Belediye Başkanlığı Üst Kademe Yönetici Grup İçin

 • Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Görevden Uzaklaştırılması
 • Belediye Başkanlarının Özlük ve Sosyal Hakları
 • Yeni Yönetsel Yetkinlikler ( Yüzyılda Yönetimin Ve Yöneticinin Sahip Olması Gereken Beceriler, Yetenekler, Yaklaşımlar)
 • İşbirliği Ve Ağbağlar (Netvörkler) (Kurumlararası, Sektörlerarası, Uluslar Arası İşbirliğinin Önemi, Türleri, Aşamaları, Başarıyı Etkileyen Faktörler, Aktörler vd)
 • Koordinasyon-Eşgüdüm (Önemi, Anlamı, Türleri, Süreçler, Aşamalar, Sonuçlar)
 • Kurumsal Kapasite (Tanımı Ve Türleri Nelerdir? Hangi Bileşenlerle, Süreçlerle Ve Aşamalarla Geliştirilir vs.)
 • Yönetimde Değişim Ve Demokratikleşme
 • Etik (İş Etiği, Yönetim Etiği, Siyasi Etik; Yargı Etiği
 • Yönetimde Açıklık, Saydamlık Ve Hesapverebilirlik
 • Yolsuzluklarla Mücadele – Temiz Toplum, Temiz Devlet
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Halkla İlişkiler ve Paydaşlarla İletişim
 • Propaganda Teknikleri
 • Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanımı
 • Hitabet, İkna Etme, Etkili Dinleme
 • Basın Toplantısı – Miting Yönetimi
 • Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi
 • İmaj Yönetimi, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
 • Zaman Yönetimi
 • İç Toplantıların Etkili ve Verimli Sürdürülmesi İçin Yönetim Teknikleri
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Belediye İlişkilerinin Amaca Yönelik Düzenlenmesi
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri İçin Uzlaştırma ve Arabuluculuk Eğitimi
 • Anket Çalışmaları, Uygulama Biçimleri, Verilerin değerlendirilmesi

Yönetim ve İletişim Eğitimleri

Yönetim ve İletişim Eğitimleri

 • Belediyelerde Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Ve Kurumsallaşma
 • Örgüt Kültürü
 • Örgüt Psikolojisi ve Örgüt Davranışları
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Beden Dili, Yüz Dili
 • Etkili Konuşma ve Özgüven Geliştirme
 • Kişisel SWOT ve (AHP) A’WOT Analizleri
 • Takım Ruhu ve Yaratıcılık
 • Kişisel Beceriler ve İnisiyatif Geliştirme
 • Sorunları Önceden Görebilme
 • Belirli Projeler Çerçevesinde Halkla İlişkiler
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri İçin Uzlaştırma, Arabulucu Eğitici Eğitimi
 • Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi

Çağdaş Personel Yönetimi

Çağdaş Personel Yönetimi

 • Devlet Personel Rejimi
 • Belediye Personel Mevzuatı
 • Norm Kadro; Mevzuatı ve Uygulaması
 • Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi
 • Personel Alımı
 • Sözleşmeli Personel Uygulaması
 • Yargılama ve Disiplin Soruşturması
 • Yazı ve Rapor Hazırlama Teknikleri
 • Kişisel Becerileri Geliştirme, Motivasyon ve Stres Yönetimi
 • Belediyelerde Halkla İlişkiler
 • CMUK, TCK ve Memur Suçları
 • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Mevzuatı

Belediye Mevzuatı

Belediye Mevzuatı

 • Belediye Kanunu
 • Analitik Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama
 • Mahalli İdarelerde Stratejik Plan Hazırlanması
 • Mahalli İdarelerde Performans Programı Hazırlanması
 • Mahalli İdarelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
 • Mahalli İdarelerde Muhasebe ve Mali Raporlama
 • Mahalli İdarelerde Taşınır Mal Yönetimi, Muhasebesi ve Raporlanması
 • Mahalli İdarelerde Duran Varlık Yönetimi, Muhasebesi ve Raporlanması
 • Belediye Gelirleri ve Gelir Artırıcı Çalışmalar
 • Belediyelerde Mali (Öz) Kaynak Yaratılması
 • Belediyeler Harcama Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumlulukları
 • Belediye Gelirlerinin ve Mallarının Haczi
 • Belediye Harcamaları ve Giderleri
 • Belediye Bütçesinden Ayrılması Gereken Kanuni Paylar
 • Sigorta Primlerinin Ödenmemesinde Belediye Başkanları ve Muhasebe Yetkililerinin Sorumlulukları
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Uygulanması
 • Belediyelerin Uygulayabileceği Para Cezaları
 • Belediyelerde İş Kanunu ve Uygulaması
 • Belediye Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi İle Uygulamaları
 • 5018 Sayılı Kanun ve 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Sorumluluk Halleri Genel Eğitimi
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ve Sayıştay Yargısı, Sayıştay Raporları Hakkında Genel Eğitim
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • Mahalli İdarelerde Taşınır Mal Yönetimi ve Sorumluluklar
 • 5510 ve 5335 Sayılı Kanunlar Genel Eğitimi
 • Belediyelerin Yargı Kararlarını Uygulamamasının Sonuçları
 • Vesayet Denetimi ve Uygulanması
 • Mahalli İdarelerde Memur Suçları ve Soruşturulması
 • Belediyeler ve Kamu İdareleri Arasında Mal Devir İşlemleri
 • Belediyelerde Ruhsat, Denetim ve Para Cezaları
 • Kent Ormanlarının Kurulması ve Korunması
 • Gecekondu Kanunu ve Belediyeler
 • Belediyelerde Finansal Kiralama Uygulaması
 • Belediyelerin Çocuklar ve Gençlere Yönelik Çalışmaları
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının (Kültürel Mirasın) Korunması ve Yaşatılmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Sorumluluğu
 • Mahalli İdareler ve Afet Yönetimi
 • Mahalli İdareler ve Organik (Ekolojik) Tarım
 • Mahalli İdarelerin Turizm İşlevleri
 • Kamulaştırma Kanunu ve Belediyelerde Uygulanması
 • Belediyelerin Arsa Üretimi ve Konut Kooperatifleri İle İlişkisi
 • Mahalli İdarelerde Enerji Yönetimi (Jeotermal, Güneş, Rüzgar vb. gibi)
 • Mahalli İdarelerin Kobilere Destek Olabilme Yolları
 • Mahalli İdareler ve Organize Sanayi Bölgeleri
 • Mahalli İdareler ve Teknokentler (Teknoloji Bölgeleri)

Kamu İhale Sistemi ve Uygulamalı Eğitimi

Kamu İhale Sistemi ve Uygulamalı Eğitimi

 • Kamu İhale Sisteminin Mevzuat Açısından İncelenmesi ve Uygulamalı Örneklerle İşlemlerin Açıklanması
 • İhale Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Mahalli İdarelerde Denetimler ve Denetimlere Hazırlık

Mahalli İdarelerde Denetimler ve Denetimlere Hazırlık

 • Birimler için
 • Belirli İşlemler İçin
 • Kurum Kapsamında Genel Hazırlık

Zabıta Hizmetleri

Zabıta Hizmetleri

 • Belediye Zabıtasının Görev, Yetkileri ve Sorumlulukları
 • Çevrenin Korunması ve Zabıta Hizmetleri
 • Genel Zabıta Hizmetleri Anlayışı, Hizmetin Gerekçeleri
 • Zabıta Hizmetleri; Tüketicinin Korunması, Sağlık ve Zabıta Personelinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Para Cezaları
 • Halkla İlişkiler ve Kurumsallaşma
 • Sorunları Önceden Görebilme
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Beden ve Yüz Dili
 • Etkili Konuşma
 • Çatışma Analizi
 • Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma
 • Vatandaşa Geri Bildirim Biçimleri
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri İçin Uzlaştırma, Arabulucu Eğitici Eğitimi
 • Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi

Kentleşme ve Planlama

Kentleşme ve Planlama

 • İmar Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Yapı İzni ve Denetimi – Ruhsatlar
 • İmar Planları ve Değişiklikleri
 • İmar Uygulamalarında Para Cezaları
 • SİT Alanı ve Eski Eserlerin Korunması
 • Kentsel Arsa ve Arazi Yönetimi
 • Yapı Kooperatifçiliği
 • Çevre Yönetimi ve Denetimi

İmar ve Kıyı Mevzuatı Açısından Hazine Taşınmazları ve Belediyelerin Yaşadığı Sorunlar

İmar ve Kıyı Mevzuatı Açısından Hazine Taşınmazları ve Belediyelerin Yaşadığı Sorunlar

 • Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları
 • İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması (Hazine taşınmazları açısından yaşanan sorunlar)
 • Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri, Mevzuat ve Uygulama

Katı Atık Yönetiminde Süreçler

Katı Atık Yönetiminde Süreçler

 • Katı Atık İle İlgili Mevzuat ve Belediyelerin Sorumlulukları
 • Katı Atıkların Toplanması, Yeniden Değerlendirilmesi ve Yok Edilmesi
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • ÇED (Çevre Etkileşim Değerlendirmesi) Yönetmeliği

Kamu Zararı Eğitimi

Kamu Zararı Eğitimi

 • Genel Olarak Kamu Zararı ve Tasnifi
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna Göre Kamu Zararı
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanuna Göre Kamu Zararı
 • Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun Uygulanması
 • Kamu Zararı ile Sorumluların Sorumluluk İlişkisi
 • Kamu Zararı ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi

Anket Çalışmaları (Üst Yöneticiler için)

Anket Çalışmaları (Üst Yöneticiler için)

 • Belediye Bölgesinde Anket Çalışmalarının Önemi
 • Anket Çalışmalarının Gerekliliği
 • Anket-Soru İlişkisi
 • Anketlerin Uygulama Biçimleri
 • Anket Sonuçlarının İstatistik Değerlendirmeleri ve Farklı Çıktıların Üretilmesi
 • NOT: Aktif Anket Çalışması, kurum ile konuya göre seçilecek soruların kararlaştırılmasından sonra proje olarak ayrıca değerlendirilir.

Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi

Proje hazırlayan birim çalışanları kadar, dolaylı/dolaysız katkısı olabilecek farklı birimlerdeki seçilecek personele de eğitim verilmesinde yarar vardır.